Statut Stowarzyszenia

S T A T U T

S T O W A R Z Y S Z E N I A

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

Stowarzyszenie  nosi  nazwę Wybieram  Ząbki,  w  dalszych  postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Ząbki w Województwie Mazowieckim.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie  posiada  osobowość prawną.  Działa  na  podstawie  przepisów  ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U.  z 2020, poz. 2261) oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie  może  być członkiem  krajowych  stowarzyszeń o  takim samym lub podobnym charakterze działania.

§ 5

Stowarzyszenie  może  używać znaku  i  pieczęci  zgodnie  ze  wzorem  zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 6

 1. Stowarzyszenie  prowadzi  działalność społeczną  na  rzecz  ogółu społeczeństwa Ząbek.
 2. Działalność Stowarzyszenia  oparta  jest  przede  wszystkim  na  pracy  społecznej członków.
 3. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie  jest  organizacją otwartą,  zrzeszającą osoby  fizyczne  i  prawne  na  zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.

  § 8

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:
1.  Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.

2. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.

3. Kultywowanie pamięci historycznej miasta Ząbki jak i całego kraju.

4. Prowadzenie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

5. Szeroki  rozwój  działalności  społeczno-kulturalnej  na  terenie  Ząbek  i  regionu w różnych jej formach i kierunkach.

6. Budzenie inicjatyw społecznych na rzecz miasta i gminy.

7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Upowszechnianie  wiedzy  i  umiejętności  obywatelskich  społeczeństwa  poprzez działalność w środowiskach lokalnych.
 2. Budowanie i wzmacnianie lokalnych więzi społecznych, wspieranie inicjatyw społecznych i obywatelskich.
 3. Współudział  w  inicjowaniu  i  koordynowaniu  świąt  i  rocznic  związanych  z  historią Ząbek i kraju.
 4. Inicjowanie  i  popieranie  działalności  oświatowej,  kulturalnej,  sportowej i dobroczynnej.
 5. Podnoszenie i pogłębianie kultury życia społecznego.
 6. Dbanie o tradycyjne wartości społeczne.
 7. Upowszechnianie wiedzy o Ząbkach.
 8. Podejmowanie  inicjatyw  społecznych,  gospodarczych  i politycznych,  które  mają wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności.
 9. Współpracę z  radiem,  telewizją i  prasą dla  prezentowania  dorobku  i  problemów miasta i regionu.
 10. Współdziałanie  z  administracją publiczną i  samorządem  lokalnym,  a  także  innymi instytucjami i osobami w celu realizacji zadań statutowych.
 11. Podejmowanie  i  wspieranie  inicjatyw  na  rzecz  dziedzictwa  narodowego  i  ochrony środowiska.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkami  Stowarzyszenia  mogą być osoby  fizyczne  i  prawne.  Osoba  prawna  może  być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12

Stowarzyszenie posiada członków:
a)  zwyczajnych,
b)  wspierających,
c)  honorowych.

§ 13

 1. Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  być pełnoletni  obywatel  Polski,
  zamieszkały w kraju, akceptujący cele statutowe stowarzyszenia, który złożył pisemną
  deklarację.  Przyjęcie  w  poczet  członków  następuje  na  podstawie  uchwały  Zarządu
 2. Członkiem  wspierającym  może  być osoba  prawna  lub  fizyczna  uznająca  cele
  Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jej rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną
  formę wspierania  Stowarzyszenia.  Osoba  prawna  działa  w  Stowarzyszeniu  przez
  swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem  wspierającym  staje  się po  złożeniu  pisemnej  deklaracji,  na  podstawie
  uchwały Zarządu.
 4. Członkiem  honorowym  Stowarzyszenia  może  być osoba  fizyczna,  szczególnie
  zasłużona.
 5. Członkowie  honorowi  są przyjmowani  przez  Walne  Zgromadzenie  na  wniosek
  Zarządu Stowarzyszenia.
 •  § 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.  Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2.  Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3.  Udziału  w  zebraniach,  wykładach  oraz  imprezach  organizowanych  przez Stowarzyszenie,
4.  Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1.  Brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2.  Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3.  Regularnego opłacania składek,
4.  Dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
5.  Działania na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie  wspierający  i  honorowi  nie  posiadają biernego  oraz  czynnego  prawa wyborczego,  mogą jednak  brać udział  z  głosem  doradczym  w  statutowych  władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 18

Członek wspierający ma obowiązek:
1.  Wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
2.  Przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 20

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1.  Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
2.  Skreślenia z listy członków przez Zarząd w formie uchwały:

  a.  z  powodu  łamania  statutu  i  nieprzestrzegania  uchwał władz Stowarzyszenia,
  b.  z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  c.  z powodu nie płacenia składek za okres roku,
  d.  na  pisemny,  umotywowany  wniosek  co  najmniej  5  członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w podpunktach a) i b).
  e. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
  f. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 21

 1. W przypadku określonym w §20 ust. 2, Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka w  terminie  do  14  dni  o  podjęciu  uchwały  dotyczącej  skreślenia  z  listy  członków,
  podając  jego  przyczynę.  Powiadomienie  może  nastąpić w  jednej  z  form:  pocztą elektroniczną lub doręczeniem osobistym za potwierdzeniem.
 2. Od  uchwały  Zarządu  w  sprawie  pozbawienia  członkostwa  zainteresowanemu przysługuje  odwołanie  do  Walnego  Zgromadzenia  Członków  w  terminie  30  dni
  od dnia otrzymania uchwały o której mowa w §20 ust.2. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego  Zgromadzenia
  członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:
1.  Walne Zgromadzenie Członków,
2.  Zarząd Stowarzyszenia,
3.  Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz

§ 23

 1. Kadencja  wszystkich  wybieralnych  władz  Stowarzyszenia  trwa  2  lata,  a  ich  wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba że statut stanowi inaczej.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 24

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian statutu.
 3. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalanie budżetu.
 7. Uchwalanie  wysokości  składek  członkowskich  oraz  wszystkich  innych  świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
 9. Rozpatrywanie  wniosków  i  postulatów  zgłoszonych  przez  członków  Stowarzyszenia lub jego władze.
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 26

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 27

Walne  Zgromadzenie  Członków  zwyczajne  jest  zwoływane  raz  na  rok  przez  Zarząd Stowarzyszenia.  Termin,  miejsce   i  proponowany  porządek  obrad  Zarząd  podaje do  wiadomości  wszystkich  członków  co  najmniej  na  14  dni  przed  terminem  zebrania. Podstawową formą powiadomienia  o  Walnym  Zgromadzeniu  jest  list  wysłany  pocztą elektroniczną na adres e-mail wpisany w deklaracji członkowskiej lub ostatni zaktualizowany.
W  przypadku  członków,  którzy  złożyli  wniosek  o  przesyłanie  informacji  o  Walnym Zgromadzeniu  w  innej  formie  powiadomienie  może  nastąpić w  formie:  listu  zwykłego, poleconego, dostarczenia osobistego. 

§ 28

Walne  Zgromadzenie  Członków  nadzwyczajne  może  się odbyć w  każdym  czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek  co  najmniej  1/4  ogólnej  liczby  członków  zwyczajnych  Stowarzyszenia.  Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania w formie określonej w §27. 

§ 29

Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  Stowarzyszenia  zapadają zwykłą większością głosów w  obecności  przynajmniej  połowy  ogólnej  liczby  członków.  W  przypadku  braku  quorum Zarząd  wyznacza  drugi  termin  Walnego  Zgromadzenia  Członków  nie wcześniej  jednak niż po  upływie  30  minut  od  pierwszego  terminu.  Walne Zgromadzenie  zwołane  w  drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Głosowanie jest jawne, chyba,  że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
 2. Członek  może  być reprezentowany  przez  pełnomocnika,  pod  warunkiem  pisemnej formy pełnomocnictwa.

 

Zarząd

§ 31

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 32

Zarząd składa się z 5 osób w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

Walne Zgromadzenie  wybiera  Prezesa  i 4 członków  Zarządu.  Zarząd  na  pierwszym posiedzeniu  wybiera  spośród  siebie Prezesa, 2 Wiceprezesów,  Skarbnika  i  Sekretarza.
Fakt  ukonstytuowania  się Zarządu  dokumentuje  uchwała  podpisana  przez  wszystkich członków Zarządu.

§ 33

Członek  Zarządu  w  razie  skazania  go  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  przestępstwo  skarbowe  przestaje  być członkiem Zarządu.

§ 34

Posiedzenia  Zarządu  odbywają się w  miarę potrzeb,  nie  rzadziej  jednak  niż raz  na  trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

§ 35

Do kompetencji Zarządu należą:
1.  Realizacja celów Stowarzyszenia.
2.  Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
3.  Sporządzanie planów pracy i budżetu.
4.  Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
5.  Podejmowanie  uchwał  o  nabywaniu,  zbywaniu  lub  obciążaniu  majątku Stowarzyszenia.
6.  Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
7.  Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
8.  Prowadzenie  dokumentacji  członkowskiej  oraz  egzekwowanie  płacenia  składek członkowskich.
9.  Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
10. Przyjmowanie i skreślanie członków.
11.  Ustalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

§ 36

Uchwały  Zarządu  zapadają zwykłą większością głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy Członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Komisja Rewizyjna

§ 37

Komisja  Rewizyjna  powoływana  jest  do  sprawowania  kontroli  nad  działalnością Stowarzyszenia.

 § 38

Komisja  Rewizyjna  składa  się z  3  osób  wybieranych  przez  Walne Zgromadzenie.
Komisja  Rewizyjna  na  pierwszym  posiedzeniu  wybiera  spośród  siebie Przewodniczącego.
Fakt wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokumentuje uchwała podpisana przez wszystkich  członków  Komisji  Rewizyjnej. 

Posiedzenie Komisji  Rewizyjnej  zwołuje Przewodniczący.

§ 39

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • nie  mogą być członkami  organu  zarządzającego  ani  pozostawać z nimi w  związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w  stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 •  nie  byli  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 •  mogą otrzymywać z  tytułu  pełnienia  funkcji  w  takim  organie  zwrot uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzenie  w  wysokości  nie  wyższej  niż przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie w sektorze  przedsiębiorstw  ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 w okresie kadencji powoduje  utratę funkcji  w  Komisji  Rewizyjnej  co  ma  skutek  równoznaczny z ustąpieniem z zajmowanej funkcji.

§ 40

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.  kontrolowanie działalności Zarządu,
2.  składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3.  prawo  wystąpienia  z  wnioskiem  o  zwołanie  Walnego  Zgromadzenia  Członków oraz zebrania Zarządu,
4.  składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5.  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 41

 1. Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  ma  prawo  brać udział,  z  głosem  doradczym, w  posiedzeniach  Zarządu. 
 2. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia.

§ 42

W  razie,  gdy  skład  władz  Stowarzyszenia  ulegnie  zmniejszeniu  w  czasie  trwania  kadencji uzupełnienie  ich  składu  może  nastąpić w  drodze  kooptacji,  której  dokonują pozostali członkowie  organu,  który  uległ  zmniejszeniu.  W  tym  trybie  można  powołać nie  więcej  niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 43

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

   a)  ze składek członkowskich,
   b)  darowizn, spadków, zapisów,
c)  dotacji i ofiarności publicznej.

§ 44

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej,
 2. Stowarzyszenie  może  prowadzić odpłatną działalność statutową –  pożytku publicznego w rozumieniu art. 7 i 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie,
 3. Przychód z odpłatnej działalności statutowej – pożytku publicznego jest przeznaczony wyłącznie na działalność statutową – pożytku publicznego. 

§ 45

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:

 1. Działalność odpłatna w zakresie:
  • a) 58.11.Z – Wydawania książek,
  • b)  85.51.Z  –  Pozaszkolnych  form  edukacji  sportowej  oraz  zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • c)  93.29.Z – Pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej,
  • d)  85.59.B  –  Pozostałych  pozaszkolnych  form  edukacji,  gdzie  indziej niesklasyfikowanych.
 2. Działalność nieodpłatna w zakresie:
  • a)  58.19.Z – Pozostałej działalności wydawniczej,
  • b)  59.14.Z – Działalności związanej z projekcją filmów,
  • c)  72.20.Z  –  Badań naukowych  i  prac  rozwojowych  w  dziedzinie  nauk społecznych i humanistycznych,
  • d)  88.99.Z – Pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
  • e)  90.01.Z  –  Działalności  związanej  z  wystawianiem  przedstawień artystycznych,
  • f)  94.99.Z – Działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

§ 46

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 47

Decyzje  w  sprawie  nabywania,  zbywania  i  obciążania  majątku  Stowarzyszenia  podejmuje Zarząd. 

§ 48

Zabrania się:
a)  udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczania  zobowiązań majątkiem  organizacji w  stosunku  do  jej  członków,  członków  organów  lub  pracowników  oraz  osób, z  którymi  członkowie,  członkowie  organów  oraz  pracownicy  organizacji  pozostają w  związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu  albo  w  stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do  drugiego  stopnia  albo  są związani  z  tytułu  przysposobienia,  opieki  lub  kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)  przekazywania  majątku  na  rzecz  członków,  członków  organów lub  pracowników oraz  ich  osób  bliskich,  na  zasadach innych  niż w  stosunku do  osób  trzecich,  w szczególności,  jeżeli  przekazanie  to  następuje  bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)  wykorzystywania  majątku  na  rzecz  członków,  członków  organów lub  pracowników  oraz  ich  osób  bliskich  na  zasadach  innych  niż w  stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)  zakupu  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą członkowie organizacji,  członkowie  jej  organów  lub  pracownicy  oraz  ich  osób  bliskich, na zasadach  innych  niż w  stosunku  do  osób  trzecich  lub  po  cenach  wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

§ 49

   1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w  szczególności  w  sprawach  majątkowych  wymagane  są podpisy  dwóch  członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Skarbnika.
   2. Do  ważności  innych  pism  i  dokumentów  wymagany  jest  podpis  Prezesa lub Wiceprezesa.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50

Uchwałę w  sprawie  zmiany  statutu  oraz  uchwałę o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  podejmuje Walne  Zgromadzenie  Członków  kwalifikowaną większością głosów 

–  (2/3)  przy  obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

§ 51

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 52

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  statucie  zastosowanie  mają przepisy  ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.